+

ქაჩი > კაჩის საპრინცო (1862 - 1948)

ნაირსახეობა
207
წელი1t1d1½d1dh3d1D1P½K1A1K2½K5K25K50K100Kწელი
 -  -  - 1dh -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٤٨١٩٤٨
 -  -  - 1dh - 1D1P -  -  -  -  -  -  -  - ١٩٤٧١٩٤٧
 -  -  -  -  -  - 1P - 1A -  -  -  -  -  - ١٩٤٦١٩٤٦
 -  -  -  -  -  - 1P - 1A -  -  -  -  -  - ١٩٤٥١٩٤٥
1t -  - 1dh - 1D1P - 1A1K -  -  -  -  - ١٩٤٤١٩٤٤
1t -  - 1dh - 1D1P - 1A1K - 5K -  -  - ١٩٤٣١٩٤٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩٤٢١٩٤٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٤١١٩٤١
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K -  -  -  -  - ١٩٤٠١٩٤٠
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K -  -  -  -  - ١٩٣٩١٩٣٩
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩٣٨١٩٣٨
 -  -  -  - 3d -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٩٣٧١٩٣٧
 -  -  -  - 3d -  -  -  - 1K/E
1K/G
2½K5K/E
5K/G5
5K/G6
 -  -  - ١٩٣٦١٩٣٦
 -  -  -  - 3d -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٩٣٥١٩٣٥
 -  -  -  - 3d -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٩٣٤١٩٣٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٩٣٣١٩٣٣
 -  - 1½d -  -  -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٩٣٢١٩٣٢
 -  - 1½d - 3d -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩٣١١٩٣١
 -  -  -  - 3d -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩٣٠١٩٣٠
 - 1d1½d - 3d -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩٢٩١٩٢٩
1t1d1½d - 3d -  - ½K - 1K2½K5K -  -  - ١٩٢٨١٩٢٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٩٢٧١٩٢٧
 -  - 1½d - 3d -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩٢٦١٩٢٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٢٥١٩٢٥
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩٢٤١٩٢٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩٢٣١٩٢٣
 - 1d -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩٢٢١٩٢٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٢١١٩٢١
1t1d -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٢٠١٩٢٠
1t -  -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩١٩١٩١٩
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩١٨١٩١٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩١٧١٩١٧
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٩١٦١٩١٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩١٥١٩١٥
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩١٣١٩١٣
1t -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٩١٠١٩١٠
1t1d1½d - 3d -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٩١٩٠٩
1t -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٨١٩٠٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٧١٩٠٧
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٦١٩٠٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٥١٩٠٥
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٤١٩٠٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٣١٩٠٣
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٩٠٢١٩٠٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٩٠١١٩٠١
 -  -  -  -  -  -  - ½K - 1K -  -  -  -  - ١٩٠٠١٩٠٠
 -  - 1½d - 3d -  - ½K - 1K2½K5K/LC
5K/W
 -  -  - ١٨٩٩١٨٩٩
 -  -  -  -  -  -  - ½K - 1K2½K5K -  -  - ١٨٩٨١٨٩٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٨٩٧١٨٩٧
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٨٩٦١٨٩٦
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٨٩٥١٨٩٥
 -  - 1½d - 3d -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٨٩٤١٨٩٤
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٨٩٣١٨٩٣
 -  - 1½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٩٢١٨٩٢
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٨٩٠١٨٩٠
 -  - 1½d - 3d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٨٨١٨٨٨
 -  - 1½d - 3d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٨٧١٨٨٧
 -  -  -  - 3d -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٨٨٦١٨٨٦
 -  - 1½d - 3d -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٨٨٥١٨٨٥
 - 1d1½d -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٨٨٤١٨٨٤
1t
1t/K
1d
1d/K
1½d
1½d/K
 - 3d -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٨٨٣١٨٨٣
1t1d1½d -  -  -  -  -  - 1K2½K5K -  -  - ١٨٨٢١٨٨٢
1t -  -  -  -  -  -  -  - 1K2½K5K/B
5K/C
5K/CC
5K/W
 -  -  - ١٨٨١١٨٨١
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  -  - ١٨٨٠١٨٨٠
 -  - 1½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٧٩١٨٧٩
 - 1d1½d/3L
1½d/4L
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٧٨١٨٧٨
 -  - 1½d/3L
1½d/4L
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٧٧١٨٧٧
 -  - 1½d/3L
1½d/4L
 -  -  -  -  -  - 1K - 5K -  -  - ١٨٧٦١٨٧٦
 -  - 1½d -  -  -  -  -  -  - 2½K5K -  -  - ١٨٧٥١٨٧٥
1t1d1½d -  -  -  -  -  -  -  - 5K - 50K - 1874
1t1d1½d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 50K - 1873
 -  - 1½d/R
1½d/T
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٧٢١٨٧٢
 -  - 1½d/R
1½d/T
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٧١١٨٧١
 -  - 1½d -  -  -  -  -  -  -  - 5K25K -  - 1870
1t1d
1d/V
1½d - 3d -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٦٩١٨٦٩
1t1d -  - 3d/A
3d/B
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٦٨١٨٦٨
1t1d -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٨٦٧١٨٦٧
1t/R
1t/T
1d -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K - 50K100K1866
1t/B
1t/CR
1t/CT
1d -  -  -  -  -  -  -  -  - 5K -  - 100K1865
 -  -  -  -  -  -  - ½K - 1K - 5K25K -  - 1863
 -  -  -  -  -  -  - ½K - 1K -  - 25K -  - 1862
მონეტარული სისტემა: 1 კორი = 2 ადჰიო = 4 პაიალო = 8 დჰაბუ = 24 დოკდა = 48 ტრამბიო
1t - 1 ტრამბიო
1d - 1 დოკდო
1½d - 1½ დოკდა
3d - 3 დოკდა
1dh - 1 დინგლო
1D - 1 დჰაბუ
1P - 1 პაიალო
1A - 1 ადჰიო
½K - ½ კორი
1K - 1 კორი
2½K - 2½ კორი
5K - 5 კორი
25K - 25 კორი
50K - 50 კორი
100K - 100 კორი
uCoin